1. Home
  2. Privacy Statement

Privacy statement Claypot Church Int.

Claypot Church verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uw toestemming. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Persoonsgegevens – Wat zijn dat?
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. De verwerking van persoonsgegevens binnen Claypot Church geschied volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• de door bezoekers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
• persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze samenkomsten, website en sociale media accounts.

Verwerking van uw gegevens
Claypot Church komt zijn verplichtingen onder de AVG na door persoonsgegevens actueel te houden; door ze veilig op te slaan en te vernietigen; door niet overmatige hoeveelheden gegevens te verzamelen of op te slaan; door persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking; en door te zorgen voor passende technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om de doelen van Claypot Church en de daaruit voortvloeiende activiteiten vorm te kunnen geven (denkt u bijvoorbeeld aan ziekenbezoek, pastorale zorg, organisatie van diensten etc.)
• Om een bezoekersadministratie bij te houden;
• Om een donateursadministratie bij te houden (Claypot Church heeft de ANBI status);
• Om de werknemers en vrijwilligers te kunnen organiseren, beheren en besturen;
• Om de financiële en administratieve documentatie en archivering op orde te houden;
• Om u te informeren over nieuws, evenementen, activiteiten en diensten die plaatsvinden vanuit Claypot Church;

Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen als strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen alleen gebruikt worden voor de hierboven beschreven doelen. Uw persoonsgegevens zullen alleen met uw toestemming gedeeld worden met derden buiten de kerkelijke gemeenschap.

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende redenen waarom de wet ons toestemming geeft uw persoonsgegevens verwerken. Dit zijn de redenen uit de wet die wij gebruiken:
• Omdat u zelf aan ons toestemming geeft. Als u ons zelf toestemming geeft uw gegevens te verwerken, dan mag dat van de wet natuurlijk ook.
• Het is wettelijk toegestaan om uw financiële data en persoonsgegevens te gebruiken om: uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met u aangaan (bijvoorbeeld bij een donatie);
• Het is wettelijk toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen die komen kijken bij een kerkgenootschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verplichtingen als werkgever, als kerkbestuurders, of voor registratie van giften als een organisatie met een ANBI status.
• Als laatste is het wettelijk toegestaan om u persoonsgegevens te gebruiken als we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat er een goede reden moet zijn waarom het nodig is voor ons (en niet nadelig voor u) om uw gegevens te verwerken. Denkt u bijvoorbeeld aan dat ze nodig zijn voor ziekenbezoek of de organisatie van een team met vrijwilligers.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Er zijn verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Zo zijn we wettelijk verplicht als ANBI, minimaal 5 jaar lang de donateursinformatie te bewaren. Belangrijke data zoals doop-data, huwelijksdata en begrafenisdata, worden permanent bewaard.

Uw rechten: Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.
• U kunt telefonisch of per e-mail inzage verzoeken in alle persoonsgegevens die Claypot Church van u heeft aan de administratie van Claypot Church (zie contactgegevens aan het einde van dit document).
• U kunt telefonisch of per e-mail uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van Claypot Church (zie contactgegevens aan het einde van dit document).
• Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten (zie contactgegevens aan het einde van dit document).
• Claypot Church is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.
• U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Claypot Church (zie contactgegevens aan het einde van dit document).

Vragen over privacybeleid
Claypot Church houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze privacy verantwoordelijke. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Claypot Church Int.
Spoorlaan 2
2908 BG Capella a/d Ijssel
0643709077
info@claypotchurchint.com

Privacy statement Claypot Church. Versie: 1.0, 2018.

CONTACT US

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US...

Raising Leaders
Impacting Lives

14 + 1 =

CONTACT DETAILS

SERVICE TIMES
Sunday
Life Class:- 10:30 11:15
Morning Service:- 11:30 – 13:00

LOCATION
Spoorlaan 2
2908 BG Capelle aan Den IJssel
The Netherlands
Tel:- 003162385238

WEDNESDAY SERVICE TIME

Bible Study:- 19:00 - 21:00 | Sunday 16:00 - 18:00

LOCATION

Honigkamp 25 6826 PM Arnhem The Netherlands

 

Offering / Special Seed / Tithing / Firstfruits

IBAN :- NL05 RABO 0302666737
Swift or BIC number: – RABONL2U